top of page
item_cloth_01.png
item_cloth_02.png
logo_chinese.png
執念纏繞的古宅,一旦踏入就會掉進幻影時空,

宅內深藏著一段沈重的故事,得道高士的各位被吸入了時序錯置的空間內,

若無法打破陣法將會永遠被困在過去。

item_china.png
item_eight.png
item_board.png
item_piece_white.png
item_piece_black.png
item_cloth_01.png
item_cloth_02.png
item_decoration.png

​密室影片

​密室實景​

bottom of page